سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دعوت به کار

جمعه 89 بهمن 1 ساعت 3:3 صبح

   بسم الله الرحمن الرحیم

انصافا بایدکاری جدی واساسی درباره اینترنت انجام گیرد.دراین راستااگرچه کارهای اثباتی مثل آنچه پارسی بلاگ انجام میدهدبسیارارزشمنداست امانبایدآن راکافی دانست که این سهل انگاری قطعااشتباه بزرگی است.
 درجبهه سلبی حتی بایدازنیروهای اثباتی!هم کمک گرفت.نمیدانم آن کمبودی که درجبهه سلب است خدانکرده سهل انگاری است یاعدم امکان؟!اماهرچه که باشدمسئولیت مارانفی نمی کندمیشود حاصل سرچ کلماتی که صریح درسکس است باانسجام وتلاش مانتیجه ای جز بی ربطی وعکس طبیعت و..نداشته باشدمثل همین یادداشت کوتاه که یکی ازنتایج سرچ کلماتی مثل سکس وعکس میتواندباشد.
این کاربعیداست ناشدنی باشدان شاالله.
فکرکنیدونظربدهید.مخصوصاازلحاظ فنی.


نوشته شده توسط : گروه فاطمیون

نظرات دیگران [ نظر]


سرمایه خالص داخلی کشور!

سه شنبه 85 آبان 2 ساعت 9:11 عصر

                              

یاد ایامی که درگلشن نواوصفاوآشنایی داشتیم.ماروهم همینجوری بی حساب تو اون
وادی رامون داده بودن.غرق شوروشعف بودیم و اون قدرمست شده بودیم که حواسمون نبود
که بابااییییین دولت مستعجله،اییییین فقط یه ارفاق کوتاه مدته. اینوگذاشتن بلکه ماهم یه ذره طعم لذت روبچشیم وبفهمیم که چرانمی فهمیم!!و الّاغیرماه رمضون بااین بی حوصلگی که داریم بخوایم تااونجابپریم بالامون می سوزه که!نه؟
به هرحال فک نکنم کسی ازماباشه که بگه رمضون وغیررمضون برامن فرق نداره وحال هوام یکیه.توماه رمضون آدم میفهمه که یه مرتبه بالاتری هم برارسیدن بهش هست که فقط یه جو مردونگی وصداقت می خوادتابهش برسی.اون وقت اگه تاسال بعدورمضون دیگه خودتوبالاکشیدی باز یه مرتبه بالاتروطعم لذت قرب بیشتری بهت میچشونن تاهی همین جوری سال به سال بالامیری که می رسی به فی مقعدصدق عندملیک مقتدر یعنی پیش خودخودخدا.
دیدین آغاتوخطبه های نمازعیدچطوربالذت می فرمودن که امسال میزان شوروشوق جوانان توشبهای احیامتفاوت باسالهای قبل بود.طوری اینوباخوشی می فرمودن که گویادارن رازیک دستاوردبزرگ براملت وکشورمیدن.وبراستی هم چنینه.پاکی دل ملت مخصوصاجوونهای اونهازگناه ومعصیت وارتباط راسخ اونهاباخالق یکتاسرمایه ی عظیمیه که به هرچی سرمایه ناخالص داخلییه می ارزه .اسم اینوهم بذاریم سرمایه ی خالص داخلی ایران!سرمایه ای که غیرازسرزمین اسلام جای دیگه پیدانمیشه.

                               ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏              

این ازاین....
  مطلب دیگه که می خوام بگم درمورد برناممه . اطلاع داشته باشین که ان شاءالله ازاین به بعداگربدایی حاصل نشه وبلاگ فاطمیون هردوهفته یکبارباسه یادداشت مذهبی سیاسی وگوناگون که بیشترهمینجورحرفاوموضوعات خودمونییه،بروزخواهدشد.


نوشته شده توسط : گروه فاطمیون

نظرات دیگران [ نظر]


چگونه دعاکنیم؟

شنبه 85 مهر 22 ساعت 8:33 صبح

بسم الله الرحمن الرحیم

                                                                           

  چگونه دعاکنیم؟
چگونه می شودکاری بدون مقدمات وشرایط انجام گیرد؟!اگرمی خواهیددعاکنیدو واقعادعاوخواستن ازخداباشد،دعاتشریفاتی دارد،اگرمی خواهیدازناحیه دعابه جایی برسید،زبان حالتان این باشد:تسلیم خداهستیم هرچه بخواهدبکند،بناداریم عمل به وظیفه کنیم.آیابااین حال خدامارابه دست گرگ میدهد؟!.....
   شرایط استجابت دعا
   جهت دعااین امورلازم است:
1-ثناوتعظیم وتمجیدساحت مقدس حضرت حق تبارک وتعالی
2-اقراربه گناهان واظهارندامت ازآن که تقریبابه منزله توبه یابه منزله آن است.
3-صلوات برمحمد وآل محمد علیهم السلام که وسیله وواسطه فیض هستند.
-بکاءوگریه واگرنشدتباکی،ولوخیلی مختصر.
وبعدازاین هادرخواست حاجت که دراین صورتریا،برآورده شدن حاجات بروبرگردندارد.
البته اگراین مطالب (یعنی ثناوتعظیم وتمجید،اقراربه گناهان،صلوات وبکاوتباکی)درسجده باشد،مناسب تراست.وتاثیربکاءدراین میان به جایی میرسکه درعمل ام داوود ونیز درقنوت وترآمده است:    فان ذلک علامة الاجابه پس هماناآن علامت اجابت است.
                              کتاب 600نکته درمحضرآیت الله بهجت


نوشته شده توسط : گروه فاطمیون

نظرات دیگران [ نظر]


عشق درادعیه

شنبه 85 شهریور 18 ساعت 12:17 صبح

                                    بسم الله الرحمن الرحیم 

  آدم گاهی همین جور که توی اوقات دلتنگیش میون دعاومناجاتهای وارده ازطرف ائمه اطهاریه تفرجی

میکنه تادلش خنکی پیداکنه،متوجه میشه که بعضی ازاین عبارات راستی راستی یه چیزدیگه است.

  البته البته فهم بیشترشیرینی هاودقایق ولطایف اینجورعبارات متعالی کارماهانیست ودرمحضربزرگان

بودن قطعابرای این منظورضروریه .

  اماگاهی یه عباراتی تو اینا هست که به عیان می درخشند.مثل بعضی ازعبارات دعای کمیل

که امیرلمومنین(ع) به محضر حق تعالی عرض میکنن که ازشون به شدت عطربی نظیرعشقی ناب به

مشام کسایی که خودشون به دنبال ازاین جورعشقان میرسه.

                                          الهی وربی من لی غیرک

                                          .........

  اماشایداوج این عاشقی توی عبارتی دیگراازدعای کمیله که یه جورای دیگه هم بامشابهاش فرق داره.

آقابتداابه محضرباری تعالی عرضه مدارن:

                              خدایاتومیدانی که من درمقابل بلای کم دنیاوآنچه درآن ازناخوشایندی هاجاری

است ناتوانم،درحالی که ان ذلک بلاءومکروه  قلیل مکثه  یسیربقائه قصیرمدته   یعنی تازه این کم

دوام وزودگذروکوتاه مدته. 

  فکیف احتمالی لبلاءالآخره وجلیل وقوع المکاره فیهاوهوبلاءتطول مدته و...  اما خدایابلای آخرت

که اینطورنیست بلکه ناگواریهایش بزرگ وبلایی است بلندمدت وبادوام که لایخفف عن اهله....

  وبعدامیرالمؤمنین عرض مکنن الهی وربی وسیدی ومولای   ازدست کدامیک ازاینها پیش تو شکایت

کنم وضجه بزنم وبگریم؟ برای دردعذاب وشدت آن یابه طول بلاومدت آن و....وبعدعرضه می دارن

خدایا اگرمراهمراه دشمنانت معذب ساختی ومرابااهل بلاجمع نمودی وجدایی بین من ودوستدارانت و

اولیائت انداختی فهبنی یاالهی وسیدی ومولای وربی صبرت علی عذابک فکیف اصبرعلی فراقک.

 مضمونش اینطورمی شه که:خدایاحالا اومدیم وبرعذابت ساختیم فکیف اصبرعلی فراقک   فکیف اصبر

علی فراقک  پس بافراقت چه کنم؟  واین یعنی دردعاشقی یا عبارت همین مناجات شعبانیه رو ببینید

که عرضه می دارن ان ادخلتنی الناراعلمت اهلهاانی احبک.خدایااگرمراداخل آتشم کنی به همه میگم.

به همه میگم وهمه روآگاه میکنم که دوست دارم.

  همه اون چیزی که می خوام بگم اینه که دربیان اهلبیت علیهم السلام عشق به خدادردرجه

اوله و خوف ازعذاب ویاطمع بربهشت به خاطراینه که اینهاازطرف معشوق قراره اتفاق بیفته لذااز

این منظرعذابش سختترودردناکترونعمتش بخاطرهمون عشق لذت بخش ترخواهدبود.   

                                                  عاشق شو ارنه روزی کارجهان سرآید


نوشته شده توسط : گروه فاطمیون

نظرات دیگران [ نظر]


400میلیون یاور

یکشنبه 85 شهریور 12 ساعت 7:10 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم
                                                                                 
قرآن چه موجودی است که درمراتب مختلفه نزول،حکایت ازشنیدنی هاودیدنی هامی کند؛عدیل قرآن
(عترت)هم حکایت ازنعمت های عالم می کند؛ولی ماازغمخوار،هادی،حامی وناصرهای خودقدردانی وشکرگذاری نمی کنیم وواسطه خیرراپی میکنیم.که: فعقروها  پس ناقه راپی کردند. وائمه علیهم السلام راکه ولی نعمت های ماومجاری خیرهستندنمی توانیم مشاهده کنیم.
 اما زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)هم اگربیایدبااوهمان معامله رامی کنیم که با آباءطاهرینش کردیم.آیا امام زمان (عج)چهارصدمیلیون یاورداشته باشدوظهورنکند؟!

                              کتاب درمحضر آیت الله بهجت 6


نوشته شده توسط : گروه فاطمیون

نظرات دیگران [ نظر]


تیرهوایی

یکشنبه 85 شهریور 12 ساعت 7:9 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

 لابدگاهی درمیادین ورزشی ویادرتلویزیون دیده ایدکه برای شروع مسابقات تیر هوایی می زنند،بیائیدماهم مسابقه ای بدهیم ورقابتی داشته باشیم.مسابقه ای برای رسیدن به آقا.بیائید درخوبی ها ازهم سبقت بگیریم ودراین امرگوی سبقت راازهم بربائیم.والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم
 برای شروع این مسابقه هم یک تیرهوایی زدن لازم بلکه ضروری است.
 امااین تیردراین مسابقه به هوای آسمان زده نمی شود! بلکه هرکداممان این تیررابه هوای نفسمان خواهیم زد.
 آیا مایل به شرکت دراین مسابقه هستید؟
                                      
 بسم الله وبالله .لاحول ولاقوة الابالله 

                                                                                     محمدخادم الشریعه


نوشته شده توسط : گروه فاطمیون

نظرات دیگران [ نظر]


حکومت بردلها

یکشنبه 85 مرداد 29 ساعت 11:34 صبح
                       

 حکومت ائمه علیهم السلام بردلهاازاموری است که همیشه بوده وهست؛این موضوع درمیان خلفای

عباسی،بیش ازهمه درزمان هارون جلوه گربود.هارون که باآن همه قدرت وتوسعه منطقه

حکومت،احساس می کردهنوزدلهای مردم باپیشوای هفتم موسی بن جعفر علیه السلام است،ازاین ا

مرسخت رنج می بردوباتلاشهای مذبوحانه ای درصددخنثی کردن نفوذمعنوی امام برمی آمد.

  برای اوقابل تحمل نبودکه هرروزگزارش دریافت کندکه مردم مالیات اسلامی خودرامخفیانه به موسی ب

ن جعفرمیپردازندوبااین عمل خوددرواقع حاکمیت اورابه رسمیت شناخته ازحکومت عباسی ابرازتنفرمی

کنند.

  روی همین اصل بودکه روزی هارون وقتی که پیشوای هفتم راکنارکعبه دیدبه اوگفت:

      ((توهستی که مردم پنهانی باتوبیبعت کرده تورابه پیشوائی برمی گزینند؟))

  امام فرمود:((من بردلهایوقلوب مردم حکومت می کنم وتو برتن هاوبدن ها.))

                                                                                  بر گرفته ازکتاب سیره پیشوایان


نوشته شده توسط : گروه فاطمیون

نظرات دیگران [ نظر]


بامعرفتی کجابی معرفتی کجا

سه شنبه 85 مرداد 17 ساعت 9:18 عصر

                      بسم الله الرحمن الرحیم         

                   میگم انصافابامعرفتی کجاوبی معرفتی کجا.آخه میدونین آخروعاقبت

              معرفت صحیح باآخروعاقبت معرفت ناصحیح وبی معرفتی  خیلی باهم

             فاصله دارن .نه؟ درست مثل فاصله سعادت وشقاوت یافاصله وصل وقطع

             یارسیدن ونرسیدن یا... . 

                  دوبیت پائین روباهم مقایسه کنین تابهتربدونین چی دارم میگم!

                        اول: صائب اگرمعامله حشرباعلی است

                                                          من ضامنم توهرچه بخواهی گناه کن!!!

                        دوم: صائب اگرمعامله حشرباعلی است

                                                          شرم ازرخ علی کن وکمترگناه کن

                                                             به به،به به.  اینطورنیست؟


نوشته شده توسط : گروه فاطمیون

نظرات دیگران [ نظر]


اد نی المعرفه درشناخت امام

سه شنبه 85 مرداد 17 ساعت 3:45 عصر

       بسم الله الرحمن الرحیم                               

          درباره معرفت واعتقادبه امام علیه السلام ادنی المعرفه کافی است وآن این

       است که فقط معتقدباشیم که اوامام مفترض الطاعه ووصی پیغمبرصلی الله علیه

       وآله وسلم است ولواسم اوواین که مثلا اوهمان کسی است که بامعاویه

       ویابامروان وطلحه جنگیدراندانیم.هم چنین دانستن ترتیب آن هاواین که امام چندم

       است،لازم نیست.خداکندآنچه راکه ازمامیخواهندانجام دهیم وآنچه راکه می

       خواهندانجام ندهیم،انجام ندهیم. 

                                                        600نکته درمحضرآیت الله بهجت ص62


نوشته شده توسط : گروه فاطمیون

نظرات دیگران [ نظر]


اول نجف

دوشنبه 85 مرداد 16 ساعت 7:51 عصر

            بسم الله الرحمن الرحیم                     

         یادش بخیروقتی باراول به لطف امام رضاعلیه السلام خدازیارت عتبات

       عالیات راروزی ماکرد،یکی ازاساتیدعالی قدرمان خداسلامتش کند

       توصیه ای به ماکردند‍؛فرمودند:ائمه علیهم السلام راعارفابحقهم زیارت کنیدو

       یکی ازآن معرفتهایی که بایددرشماباشد،این است که زیارت یعصوب الدین،امیرالمؤمنین

       رامقدم برکربلا وکاظمین وسامرانمائید.

           بعضی هاکه به عراق می روند،پنج روزدرکربلاونیم روزیابلکه کمتراز دو سه ساعت در

         نجف هستندکه این درست نیست ونشان کم معرفتی است.

           احساسات وعواطف چیز خوبی است .اما ای کاش وای کاش احساسات مابامعرفت صحیح

         شکل بگیردوباآن سازگارباشد.

        هرچه باشدامیرالمؤمنین اب الأئمه هستندوبعدازپیغمبردوم شخص عالم امکان ایشانندوامیر

         المؤمنین لقبی است که درروایات وادعیه وزیارات مختص آن حضرت می باشدپس امیرالمؤمنین

         بعدازنبی اعظم صلی الله علیه وآله وسلم روحی له الفداامیرکل ماسواالله هستند.فتنبه.

                                                                                            فاطمیون 

 


نوشته شده توسط : گروه فاطمیون

نظرات دیگران [ نظر]


   1   2      >